Informacija pirkėjui

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS 

Redakcija: 2023 m. Balandžio 24 d. 

 

Šios elektroninės pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.mp.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.mobiliprekyba.lt (toliau - MOBILI PREKYBA, elektroninė parduotuvė, mūsų, mes) ir MOBILI PREKYBA kliento (toliau – klientas, Pirkėjas, Jūs, Jūsų, Jums) dalis, supažindinanti Jus su elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatanti MOBILI PREKYBA ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje.

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą;
1.3. juridiniai asmenys;
2. Norėdami naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, jei Jūs elektroniniu būdu pateikėte informaciją apie save ir perėjote prie tolimesnių veiksmų;
3. Jūsų pateikti asmens duomenys (Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) registruojantis elektroninėje parduotuvėje yra saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei MOBILI PREKYBA pateiktoje Privatumo politikoje.
4. Prekių ir paslaugų kainos, nurodytos elektroninės parduotuvės prekių kataloguose, galioja tik perkant šias prekes ir paslaugas elektroninėje parduotuvėje. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Prekių pristatymo kaina nėra įskaičiuota į prekės ar paslaugos kainą ir nurodoma atskirai, kai yra formuojamas užsakymas. Prekių pristatymo kaina yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama užsakymo patvirtinime atskira eilute.
5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir MOBILI PREKYBA laikoma sudaryta, kai Jūs elektroninėje parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą ir susipažinę (paskaudę mygtuką „Susipažinau ir sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, apmokate už krepšelyje esančias prekes bei pristatymo paslaugą elektroninėje parduotuvėje nurodytą sumą.
6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą MOBILI PREKYBA Jus informuoja išsiųsdama pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

 

II KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Jūs turite teisę:
7.1. pasirinkti ir užsisakyti bet kurią iš elektroninės parduotuvės kataloguose esančių prekių;
7.2. nustatyta tvarka gauti nusipirktas prekes ir paslaugas;
7.3. atsisakyti gauti komercinius ir kitokius pasiūlymus, kuriuos siunčia MOBILI PREKYBA;
7.4. pakeisti arba grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
8. Jūs įsipareigojate:
8.1. elektroninės parduotuvės registracijos formoje pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Jūsų kontaktiniams duomenims, nedelsiant juos atnaujinti.
8.2. sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka;
8.3. neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų;
8.4. praradus prisijungimo duomenis, nedelsiant informuoti mus elektroniniu paštu [email protected]. MOBILI PREKYBA neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės elektroninės parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju, MOBILI PREKYBA turi teisę laikyti, kad veiksmus elektroninėje parduotuvėje atlikote Jūs.
8.5. vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje, nepažeisti Lietuvos respublikos teisės aktų.
9. MOBILI PREKYBA neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, pateikia užsakymus, pasinaudodami elektroninės parduotuvės paslaugomis.

 

III MOBILI PREKYBA TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Mes turime teisę:
10.1. keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų elektroninės parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti elektroninėje parduotuvėje esančių elementų išdėstymą;
10.2. sustabdyti ar nutraukti MOBILI PREKYBA veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir apmokėti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nebepriimami;
10.3. keisti paslaugų teikimo apimtį ar būdą. Sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar jų dalį;
10.4. sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimąsi elektroninės parduotuvės paslaugomis, jei pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys arba ne visi prašomi duomenys, arba jeigu yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui;
11. Mes įsipareigojame:
11.1. sudaryti sąlygas Jums naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
11.2. pristatyti Jums Jūsų užsakytas prekes per Taisyklėse numatytą terminą;
11.3. susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, per protingą terminą pasiūlyti Jums įsigyti analogišką prekę. Jums atsisakius, sumokėtus pinigus per 10 dienų (dešimt dienų) grąžinti į Jūsų sąskaitą;
11.4. gerbti Jūsų privatumą. Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

 

IV PREKIŲ PRISTATYMAS

 

12. Jūs, užsakydami prekes, privalote nurodyti šią informaciją:
12.1. Jūsų vardas, pavardė;
12.2. Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
12.3. Tikslus adresas, kuriuo turi būti pristatytos prekės;
13. Užsakymai pristatomi elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais ir terminais. Informaciją rasite ČIA.
14. Prekių pristatymo paslauga yra mokama.
15. Prekės pristatomos Lietuvos teritorijoje;
16. Siunta ruošiama ir siunčiama, kai užsakymą apmokate elektroninėje parduotuvėje nurodytu būdu. 
17. Mes įsipareigojame pristatyti prekes Jums laikydamiesi prekių aprašymuose nurodytų terminų. Esant nenumatytoms aplinkybėms, mes įsipareigojame susisiekti su Jumis ir suderinti prekių pristatymo terminą bei kitus su pristatymu susijusius klausimus;
18. MOBILI PREKYBA atleidžiama nuo atsakomybės dėl prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės nėra Jums pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl Force Majeure aplinkybių;
19. Prekių pristatymo metu Jums prekė perduodama įteikiant sąskaitą-faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą patvirtinantį dokumentą;
20. Siuntos pristatymo metu Jūs privalote kartu su mūsų atstovu (Kurjeris) patikrinti siuntos būklę. Jums pasirašius siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėję, jog siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia, ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, privalote apie tai pažymėti priėmimo – perdavimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą;

 

V PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

 

21. Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti nemokamo garantinio aptarnavimo terminai. Prekės garantinis laikotarpis yra nurodomas Jums išduodamame prekės garantiniame talone arba sąskaitoje – faktūroje;
22. Visoms prekėms taikoma 24 mėn. garantija. Apple produktams juridiniams asmenims taikoma 12 mėn. garantija;
23. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu Jūs turite teisę į nemokamą įsigytos prekės defektų (trūkumų) šalinimą, kilusį dėl Gamintojo kaltės, su sąlyga, kad prekė buvo naudojama laikantis gamintojo garantinių sąlygų. Suremontuotos ar pakeistos prekės garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudoti dėl trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus.
24. Garantija pradeda galioti nuo prekės perdavimo Jums datos;
25. Sugedus prekei, dėl nemokamo garantinio aptarnavimo Jūs galite kreiptis garantiniame talone nurodytais techninės priežiūros centrų adresais;
26. Pateikdami prekę remontui, techninės priežiūros centre turite pateikti galiojantį prekės garantinį taloną bei prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą);
27. Prekėms yra taikoma garantija pagal įstatymą (teisinė garantija) Civiliniame kodekse nustatytomis sąlygomis, kurios neriboja gamintojų nustatyti garantiniai terminai ir sąlygos.

 

 VI PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

 

28. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija. Daugiau informacijos
29. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis;
30. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai prekė buvo pristatyta Pirkėjui;
31. Norėdami grąžinti prekę, Jūs turite užpildyti MOBILI PREKYBA nustatytos formos nuotolinės sutarties atsisakymo formą, kuris Jūsų prašymu atsiunčiamas Jums elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo dokumentą turite atsiųsti elektroniniu paštu [email protected]. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Atsisakę sutarties, per 3 darbo dienas privalote telefonu arba el. paštu suderinti su mumis prekių grąžinimo būdą ir kitus su tuo susijusius klausimus.
32. Pasinaudojus teise per 14 dienų atsisakyti sutarties, Jums tenka tiesioginės su prekių grąžinimu susijusios išlaidos;
33. Kartu su grąžinama preke (prekėmis) turi būti grąžinamas Nuotolinės sutarties atsisakymo forma (originalas) bei prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentas;
34. Grąžinama prekė turi būti originalioje, švarioje, tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, sukomplektuota, su visais originaliais jos priedais, nepraradusi prekinės išvaizdos (nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir pan.). Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, daiktai nepriimami grąžinimui.
35. Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, MOBILI PREKYBA turi teisę kreiptis į nepriklausomus ekspertus, specialistus dėl prekės trūkumų įvertinimo, kviesti tokioje apžiūroje dalyvauti Pirkėją bei pateikti tyrimo išvadas tiek Pirkėjui, tiek ginčą nagrinėjančiai institucijai;
36. Jeigu grąžinate prekes, nesilaikydami šio skyriaus nuostatų, MOBILI PREKYBA turi teisę jų nepriimti apie tai informuodama Jus. Tokiu atveju prekes Jūs privalote atsiimti savo išlaidomis bei atsakomybe;
37. MOBILI PREKYBA turi teisę negrąžinti Jums sumokėtų pinigų, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui, t.y. mums;
38. Atsisakius sutarties, už prekę sumokėtus pinigus Jums į nurodytą sąskaitą grąžinami per 10 (dešimt) dienų nuo prekės grąžinimo dienos.

 

VII ATSAKOMYBĖ

 

39. Jus esate atsakingi už prekės užsakymo formoje bei registracijos paskyroje pateiktų duomenų teisingumą. Jei registracijos paskyroje bei užsakymo formoje yra pateikiami netikslūs ar nepilni duomenys, MOBILI PREKYBA neatsako už dėl šios priežasties atsiradusius padarinius;
40. Nei viena iš šalių nėra atsakinga už savo įsipareigojimų neįvykdymą dėl Force Majeure aplinkybių taip, kaip šios aplinkybės yra suprantamos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą. Šalis, kuri dėl Force Majeure aplinkybių negali vykdyti savo įsipareigojimų, turi kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 24 val. pranešti apie šias aplinkybes kitai šaliai. Tokiu atveju, atitinkamo įsipareigojimo vykdymas atidedamas iki pasibaigia tokios Force Majeure aplinkybės.

 

VIII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. MOBILI PREKYBA pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra papildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuojant el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje;
42. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis;
43. Jeigu po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija;
44. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
45. Prašymą / skundą dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti el. paštu [email protected] Į pateiktą prašymą atsakymas bus pateiktas per 14 dienų nuo kreipimosi dienos.
46. Jei nesutinkate su mūsų atsakymu, Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el.p. [email protected], tel. +370 5 262 67 51 arba interneto svetainėje www.vvtat.lt, Spausti čia) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje (https://ec.europa.eu/odr/, Spausti čia)
47. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.